ติดต่อเลขานุการ โทร.0818776472 อีเมล์ boontin_2554@hotmail.com หรือฝากไว้ที่กระดานข่าว คุยกับเลขานุการ 
 
วัดบ้านตะโคง อ.บ้านด่าน
โทร.089-4849570,084-4754558,088-5820179
อีเมล์ ru-e@windowslive.com 
  
เมนูหลัก

  หน้าแรก

  ประวัติสำนักงาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  อำนาจหน้าที่
  โครงสร้างการบริหารงาน
  แผนงาน/โครงการ
  สัญลักษณ์และความหมาย
  ปฏิทินปฏิบัติงาน
  E-Office
  กระดานข่าว
  สมุดเยี่ยม
  เผยแพร่ข่าวสาร
  ติดต่อเรา

 ค้นหา :
 ค้นหาภายในเว็บ :มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2550
มุมคณะสงฆ์อำเภอ

 ทำเนียบคณะสงฆ์จังหวัด
 ทำเนียบที่ปรึกษาเจ้าคณะ
 เว็ปไซต์เภอเมืองบุรีรัมย์
 เว็ปไซต์อำเภอบ้านด่าน
 เว็ปไซต์อำเภอโนนสุวรรณ
 เว็ปไซต์อำเภอพุทไธสง
  เว็ปไซต์อำเภอชำนิ
 อำเภอบ้านกรวด
 อำเภอโนนสุวรรณ
 อำเภอห้วยราช
 อำเภอประโคนชัย
 อำเภอหนองกี่
 อำเภอหนองหงส์
 อำเภอพลับพลาชัย
 อำเภอสตึก
 อำเภอลำปลายมาศ
 อำเภอพุทไธสง
 อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
 อำเภอแคนดง
 อำเภอกระสัง
 อำเภอคูเมือง
 อำเภอละหานทราย
 อำเภอปะคำ
 อำเภอนาโพธิ์
 อำเภอชำนิ
 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
 อำเภอเมือง
 อำเภอนางรอง
 อำเภอบ้านด่าน
 ทีมงานเลขานุการ

มุมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  
คำสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ปฏิบัติการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
 รายชื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2
 แบบรายงานการปฏิบัติงานพระสอนศึลธรรม
เว็บวัดคณะสงฆ์บุรีรัมย์
 วัดโคน
 วัดสิริมงคลตำบลจันดุม
 ตำบลบ้านกรวด
 ตำบลบึงเจริญ
 ตำบลปราสาท
 ตำบลจันทบเพชร
 วัดโสภณวนาราม
 ตำบลโนนเจริญ
 ตำบลหินลาด
 ตำบลเขาดินเหนือ
 วัดบ้านโคกปราสาท
 วัดป่าไพบุลย์
วัดปราสาท
วัดโคกย่าง
 วัดจินดาราม
 วิทยุออลไลน์วัดหนองบัวทอง
 วัดโพธิ์ทรายทอง
 วัดโคกมะขาม
 วัดบัวถนน 
 วัดปราสาทวนาราม
 วัดปราสาทบูรพาราม
รู้จักคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์
  รายชื่อวัดที่ถูกต้อง ประจำปี 2551
  วัดถูกต้องและที่พักสงฆ์แยกเป็นอำเภอประจำปี 2551
  ทะเบียนวัดที่เป็นปัจจุบัน 2551
  รายนามพระสังฆาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
  เบอร์โทรศัพท์พระสังฆาธิการ ปี 2555  
  บัญชีสำรวจวัดภิกษุ-สามเณร ชี ศิษย์วัด  2548-2551   
  บัญชีสำรวจวัดภิกษุ-สามเณร ชี ศิษย์วัด 25521 (แยกเป็นรายวัด)   
  บัญชีสำรวจวัดภิกษุ-สามเณร ชี ศิษย์วัด 2552 
  บัญชีพระอุปัชฌาย์-สัทธิวิหาริก ปี 2547-2551
  บัญชีสำรวจวัดภิกษุ-สามเณร ชี ศิษย์วัด 2553 
  บัญชีสำรวจวัดภิกษุ-สามเณร ชี ศิษย์วัด 2555
ข้อมูลน่าสนที่ควรรู้
 การปกครองคณะสงฆ์
  
กฏหมายพระสงฆ์ของไทย
  ประวัติการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย
  สถานที่ปฏิบัติธรรมทั่วประเทศ
  ตำหน่งเลขานุการทางคณะสงฆ์
  
วิธีถ่ายเอกสารหนังสือสุทธิ (.pdf)
  
ปฏิทินปักขคณนาปี ๒๕๔๙
  
พระต้นแบบการถวายอดิเรก
  เหตุผลที่ควรบัญญัติพระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสนาประจำชาติ

  ระบียบมหาเถรุสมาคมว่าด้วยการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด
 
  ขั้นตอนการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด 
  แบบรายงานการขอจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด
  แบบขอจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด
แบบฟร์อมและแบบพิมพ์
      เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าคณะ พระสังฆาธิการ และเลขานุการ จึงได้รวบรวมแบบฟร์อมและแบบพิมพ์ต่างๆ เกี่ยวกับกิจการคณะสงฆ์มาลงไว้ในเว็บไซต์ ซึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
งานเลขานุการ
  หน้าที่ของเลขานุการ
  ใบสมัครสามเณรภาคฤดูร้อน
  ใบสมัครเรียนธรรมศึกษา
  พระสังฆาธิการผ่านอบรมปี47
  พระสังฆาธิการผ่านอบรมปี48
  พระสังฆาธิการผ่านอบรมปี49
  พระสังฆาธิการผ่านอบรมปี50
  พระสังฆาธิการผ่านอบรมปี51
  พระสังฆาธิการผ่านอบรมปี52
  แบบฟอร์มการลงทะเบียนต่างๆ
  รายการลงทะเบียนเจ้าอาวาส
  เกียรติบัตรพระสังฆาธิการ
  พระสังฆาธิการผ่านอบรมปี53  
  พระสังฆาธิการผ่านอบรมปี54
  ตารางอบรมเจ้าอาวาสปี53  
  หลักสูตรอบรมเจ้าอาวาส
  ขอพระราชทานสมณศักดิ์ปี45
  ขอพระราชทานสมณศักดิ์ปี46
  ขอพระราชทานสมณศักดิ์ปี47
  ขอพระราชทานสมณศักดิ์ปี48
  ขอพระราชทานสมณศักดิ์49
  ขอพระราชทานสมณศักิด์50
  ขอพระราชทานสมณศักดิ์51
  ขอพระราชทานสมณศักดิ์52 
  ขอพระราชทานสมณศักดิ์53 
  ขอพระราชทานสมณศักดิ์54 
 ขอพระราชทานสมณศักดิ์55
  สถิตินักธรรม-ธรรมศึกษา49
  รวมนักธรรม-ธรรมศึกษา 49
  สรุปสอบนักธรรมตรี 2550
  สรุปสถิติธรรม-ธรรมศึกษา50
  รวมธรรม-ธรรมศึกษา47-49
  สรุปสถิตินักธรรมตรี 2550
  สถิตินักธรรม-ธรรมศึกษา50
  กรรมการเปิด-ตรวจข้อสอบ48
  กรรมการเปิด-ตรวจข้อสอบ50  
  รายชื่อสอบบาลีปธ.1-2-ปธ.9
  สรุปสถิติสอบบาลี 2551
  สำมะโนครัวธรรม-ธรรมศึกษา
  คำสั่งคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์
  ระเบียบการสอบธรรมจังหวัด
  ระเบียบการพิมพ์ชื่อสอบ
  กรรมการตรวจข้อสอบบาลี
  แบบฎีกานิมนต์(ตัวอย่าง)
  แบบตั้งครูสอนพระปริยัติธรรม
  แบบบรรจุนิตยภัตสังฆาธิการ
  แบบตั้งเลขาเจ้าคณะอำเภอ
  ตราตั้งเลขานุการจังหวัด
  ตราตั้งรักษาการเจ้าอาวาส
  ตราตั้งเจ้าอาวาส
  ตราตั้งรองเจ้าอาวาส
  ตราตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาส
  ตราตั้งรักษาการเจ้าคณะตำบล
  ตราตั้งเจ้าคณะตำบล
  ตราตั้งรองเจ้าคณะตำบล
  ตราตั้งรักษาการเจ้าคณะอำเภอ
  ตราตั้งเจ้าคณะอำเภอ
  ตราตั้งรองเจ้าคณะอำเภอ
  ตราตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ
  ตราตั้งเจ้าคณะตำบลกิตติมศักดิ์
  ตราตั้งเลขานุเจ้าคณะตำบล
  ตราตั้งเลขาเจ้าคณะอำเภอ
  ตราตั้งเลขารองเจ้าคณะอำเภอ
  ตราตั้งครูสอนพระปริยัติธรรม
  ตราตั้งฐานาเจ้าคณะอำเภอ
  ตราตั้งเลขารองเจ้าคณะจังหวัด
  แบบขอพระราชทานสมณศักดิ์
  แบบขอพระราชทานสมณศักดิ์
  แบบขอเลื่อนสมณศักดิ์(ชพ.)
  แบบขอเลื่อนสมณศักดิ์(รจอ.)
  แบบขอตั้งสมณศักดิ์(จต.)
  แบบขอเลื่อนสมณศักดิ์(จต)
  แบบขอตั้งสมณศักดิ์ (รจร.)
  คู่มือปฏิบัติงานบรรพชาฯ
  ผลสอบนักธรรมตรี 2546
  ผลสอบธรรม-ธรรมศึกษา47
  ผลสอบธรรม-ธรรมศึกษา48
  ผลสอบธรรม-ธรรมศึกษา49
  ผลสอบธรรม-ธรรมศึกษา50
  ผลสอบธรรม-ธรรมศึกษา51
  ผลสอบธรรม-ธรรมศึกษา52
  ผลสอบธรรม-ธรรมศึกษา53
  ผลสอบธรรม-ธรรมศึกษา54
  ผลสอบบาลีปี2554
  รายนามสมณศักดิ์2555
คลิ๊ปวีดีโอ

Most Viewed Video ทดสอบ
ทดสอบ

Latest Video ประชุมพระสังฆาธิการ56
ประชุมพระสังฆาธิการ56

Highest Rated Video ทดสอบ
ทดสอบ

ลงนามสมุดเยี่ยม
 สมุดเยี่ยมสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์
ขอเชิญลงนามในสมุดเยี่ยมเพื่อ
เป็นเกียรติและเพิ่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์
<<ลงนามสมุดเยี่ยม>>
สถิติที่น่าสนใจ

  บัญชีรายนามพระปริยัตินิเทศก์
  บัญชีรายนามพระจริยานิเทศก์
  ทะเบียนครูสอนแผนกธรรม 
  ทะเบียนครูสอนแผนกบาลี 
  สถิติครูสอนแผนกธรรมศึกษา
  สถิติพระธรรมทูตในจังหวัด
  สถิติ ร.ร.พระปริยัติธรรม
  สถิติ ร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
  สำนักสงฆ์,ที่พักสงฆ์
  สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตามมติมหาเถรสมาคมเรียงตามพยัญชนะจังหวัด 
  สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตามมติมหาเถรสมาคมเรียงมตืมหาเถระสมาคม 

ผู้ดูแลเว็บเข้าสู่ระบบ

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

Untitled Document

    หนังสือราชการด่วน / ประกาศ / คำสั่ง  สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์

หนังสือการสำนักงานเจ้าคณะจังหวัด ปี 2551

วันที่ี่
เรื่อง
รายละเอียด
11 ก.พ. 57 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบบาลี 57

หนังสือ จจ.บร.07/2557
คำสั่งแต่งตั้ง

11 ก.พ. 57 บัญชีรายชื่อผู้ขอเข้าสอบบาลี 57 บัญชีรายชื่อ
11 ก.พ. 57 ผลสอบธรรมศึกษาตรีภาค11/56 บุรีรีมย์
ชัยภูมิ
นครราชสีมา
สุรินทร์
9 ธ.ค. 56 ผลสอบนักธรรมตรีคณะสงฆ์ ภาค 11/56

บุรีรัมย์
สุรินทร์
ชัยภูมิ
นครราชสีมา

6 พ.ย. 56 การแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการสอบธรรมสนามหลวงชั้นโท-เอก ประจำปี ๒๕๕๖  (เรียนเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ)

หนังสือ จจ.บร. 61 / 2556
คำสั่งคุมสอบ

25 ต.ค. 56

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ทรงสิ้นพระชนม์ (ด่วนที่สุด)

หนังสือ พ.ศ. พ.3/2556

ขั้นตอนและกำหนดการ

23 ก.ย. 56 นิมินต์ประชุมรับทราบวิธีการรับข้อสอบผ่านอินเตอร์เน็ต สำหรับนักธรรม-ธรรมศึกษา พ.ศ.2556 (เรียนเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ)

หนังสือ จจ.บร.58/2556
1. รายชื่อผู้รับข้อสอบ นธ.ตรี
2. รายชื่อผู้รับข้อสอบธรรมศึกษา
3. รายชื่อประธานสอบ นธ.ตรี
4. รายชื่อประธาานสอบ ธรรมศึกษา
5. รายชื่อผู้แทนแม่กองธรรม
6. บัญชีรหัสสนามสอบและจำนวน นธ.ตรี
ึึ7. บัญชีรหัสสนามสอบและจำนวน โท-เอก
8. บัญชีรหัสสนามสอบและจำนวนธรรมศึกษา

23 ก.ย. 56 การสำรวจรายชื่อและจำนวนแม่ชีในจังหวัดบุรีรัมย์ (เรียนเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ) หนังสือ จจ.บร.57/2556
5 ก.ย. 56 การประชุมพระสังฆาธิการตามมติมหาเถรสมาคม  ประจำปี ๒๕๕๖  

หนังสือ จจ.บร.43/3556
ตารางประชุม
บัญชีรายชื่อ

26 ก.ค. 56 แบบฟอร์มขอเข้าสอบนักธรรม-ธรรมศึกษา 2556 แบบใหม่ นธ.ตรี
นธ.โท-เอก
ธรรมศึกษาตรี
ธรรมศึกษาโท-เอก
25 ก.ค. 56 นิมนต์ประชุมประจำเดือน(เรียนเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ) หนังสือ จจ.บร.38/2556
15 ก.ค. 56 การทำสามีจิกรรม “พระราชปริยัติกวี”  เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ (เรียนเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ) หนังสือ จจ.บร.37/2556
23 พ.ค. 56 การอบรมถวายความรู้แด่พระภิกษุเพื่อแต่งตั้งเป็นพระสังฆาธิการ รุ่นที่12ประจำปี 2556

หนังสือ จจ.บร.20/2556
ตารางอบรม
หลักสูตรการอบรม

9 เม.ย. 56 นิมนต์ประชุมประจำเดือน (เรียนเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ) หนังสือ จจ.บร.18/2556
13 มี.ค. 56 ผลสอบธรรมศึกษา 2555 ภาค 11(บุรีรัมย์ ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์) ผลสอบธรรมศึุกษา
19 ก.พ. 56 การแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการสอบบาลีสนามหลวง สมัยที่ 2 ประจำปี 2556 หนังสือ จจ.บร.11/2556
คำสั่ง
28 ม.ค. 56 รายชื่อขอเข้าสอบบาลี 2556 รายชื่อผู้ขอเข้าสอบ
6 ธ.ค. 55 ผลสอบนักธรรมตรี ปี 2555 ผลสอบนักธรรมตรี
22 พ.ย. 55
บัญชีรายชื่อพระครูตั้งและเลื่อน 2555 รายนามพระครู
22 พ.ย. 55 ขอความอนุเคราะห์บริจาคผ้าไตร(เรียนเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ) หนังสือ จจ.บร.49/2555
12 พ.ย. 55 ขอความอุปถัมภ์การสนับสนุนการสอบธรรมสนามหลวงชั้น โท-เอก ประจำปี 2555 (เรียนเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ)
หนังสือ จจ.บร.49/2555
12 พ.ย. 55 ขอความร่วมมือตรวจสอบผู้ที่ลาสิกขาก่อนสอบนักธรรมโท-เอก ประจำปี 2555 (เรียนเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ)
หนังสือ จจ.บร.48/2555
11 พ.ย. 55 การแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการสอบธรรมสนามหลวงชั้นโท-เอก ประจำปี 2555 หนังสือ จจ.บร.47/2555
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ
7 พ.ย. 55 เรื่อง การตรวจใบตอบประโยคนักธรรมชั้นตรี ประจำปี 2555 พร้อมด้วยคำสั่งเจ้าคณะจังหวัด หน้า 1-2 (เรียนเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ) หนังสือ จจ.บร45/2555
11 ต.ค. 55 ขอนิมนต์ประชุม เรื่องการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2555 (เรียนเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ) หนังสือ จจ.บร.ว39/2555
3 ต.ค. 55 การประชุมพระสังฆาธิการตามมติมหาเถรสมาคม  (เรียนเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ) หนังสือ จจ.บร.32/2555
ตารางประชุม
แบบฟร์อมลายเซ็น
30 ก.ค. 55 การทำวัตร “พระราชปริยัติกวี”  เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย หนังสือ จจ.บร.30/2555
17 ก.ค. 55 นิมนต์เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเข้าร่วมประชุมสัมมนา

หนังสือ พศ 0002/04955
บัญชีรายชื่อ
กำหนดการ

5 มิ.ย. 55 การอบรมถวายความรู้แด่พระภิกษุเพื่อแต่งตั้งเป็นพระสังฆาธิการ รุ่น11ประจำปี 2555 หนังสือ จจ.บร.22/2555
ตารางอบรม
หลักสูตร
25 พ.ค. 55 แจ้งบัญชีการจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี  ประจำปี 2554 (เรียนเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ)

หนังสือ จจ.บร.21/2555
เอกสารแนบ

20 พ.ค. 55 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันการอบรมพระภิกษุเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส ประจำปี 2555 หนังสือ จจ.บร.20/2555
2 เม.ย. 55 การประชุมประจำเดือน (เรียนเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ) หนังสือ จจ.บร.11/2555
2 เม.ย. 55 การสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อนและโรคเอดส์

หนังสือ จจ.บร.10/2555
มติมหาเถรสมาคม

2 เม.ย. 55 การฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ประจำสำนักปฏิบัติธรรม  จังหวัดบุรีรัมย์ หนังสือ จจ.บร.09/2555
รายชื่อผู้เข้าอบรม
2 เม.ย. 55 การสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อนและโรคเอดส์ หนังสือ จจ.บร.07/2555
ใบปวาณา
บัญชัจัดสรร
29 มี.ค. 55 ผลสอบบาลี 2555

ผลสอบบาลี
รายชื่อสอบซ่อม

8 มี.ค. 55 การสำรวจข้อมูลพระมหาเปรียญประจำจังหวัดบุรีรัมย์ (เรียนเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ)

หนังสือ จจ.บร.06/2555
แบบฟอร์ม

29 ก.พ. 55 ประกาศผลสอบนักธรรมโท 2554 ผลสอบนักธรรมโท
13 ก.พ. 55 ประกาศผลสอบนักธรรมเอก 2554 ผลสอบนักธรรมเอก
13 ก.พ. 55 ประกาศผลสอบธรรมศึีกษาตรี 2554 ภาค 11 (บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์)‏ ผลสอบธรรมศึกษาตรี
18 ม.ค. 55 คำสั่งคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการควบคุมห้องสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2555 คำสั่ง จจ.บร.01/2555
28 พ.ย. 54 ประกาศผลสมณศักดิ์เลื่อน และตั้ง 2554 ภาค 11 บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ รายนามเลื่่อนและตั้งสมณศํกดิ์
15 พ.ย. 54 แจ้งเงินกองทุนวันสาร์ท เงินช่วยผู้ประสบอุทกภัยและเงินสมทบสร้างโรงพยาบาล สมเด็จพระสังฆราช ประจำปี 2554 หนังสือ จจ.บร.63/2554
บัญชีกองทุนวันสาร์ท
9 พ.ย. 54 ขอนิมนต์ประชุม (เจ้าคณะจังหวัด ,รองเจ้าคณะจังหวัดและเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ) หนังสือ บร 0031/ว18936
7 พ.ย. 54 ผลสอบนักธรรมชั้นตรีภาค 11 พ.ศ.2554 (บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์)‏ ผลสอบนักธรรมตรี
25 ต.ค. 54 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการควบคุมการสอบธรรมสนามหลวงสมัยที่ 2 ประจำปี 54 คำสั่ง จจ.บร. 06/2554
24 ต.ค. 54 ขอความร่วมมือตรวจสอบผู้ลาสิกขาก่อนสอบนักธรรม โท-เอก 54 (เรียนเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ) หนังสือ จจ.บร.63/2554
21 ต.ค. 54 การเลื่อนการประชุมครั้งที่ 4/2554 (เรียนเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ) หนังสือ จจบร.62 /2554
19 ก.ย. 54 นิมนต์ประชุมเรื่องการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๔ (เรียนเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ) หนังสือ จจ.บร.55/25554
5 ก.ย. 54 การประชุมพระสังฆาธิการตามมติมหาเถรสมาคม  ประจำปี 2554

หนังสือ จจ.บร.46/25554
ตารางการประชุม

21 ส.ค. 54 การประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการที่ทำหน้าที่พระอุปัชฌาย์  ประจำปี  ๒๕๕๔

หนังสือ จจ.บร.45/25554
วาระการประชุม
กำหนดการ

20 ส.ค. 54 รายนามพระสังฆาธิการขอรับพระราชทานสมณศักดิ์ คณะัสงฆ์บุรีรัมย์ พ.ศ.2554 รายนาิมพระสังฆาธิการ
28 ก.ค. 54 การเลื่อนการประชุมประจำเดือนจากวันที่ 3 สิงหาคม 2554 เป็นวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2554 (เรียนเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ) หนังสือ จจ.บร.43/2554
6 ก.ค. 54 การทำวัตร “พระราชปริยัติกวี”  เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ (เรียนเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ) หนังสือ จจ.บร.40/2554
16 มิ.ย. 54 การดำเนินงานของพระวินยาธิการจังหวัดบุรีรัมย์  ประจำปี 2554 หนังสือ จจ.บร.39/2554
รายนามพระวินยาธิการ
แบบรายงาน
4 มิ.ย 54 การปฐมนิเทศและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของพระธรรมทูต  ประจำปี2554

หนังสือ จจ.บร.28/2554
แบบขอรับเงิน
แบบรายงาน
บัญชีราืยชื่อ

3 มิ.ย. 54 การอบรมถวายความรู้แด่พระภิกษุเพื่อแต่งตั้งเป็นพระสังฆาธิการ รุ่น ๑๐ ประจำปี ๒๕๕๔ (เรียนเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ)

หนังสือ จจ.26/2554
ตารางอบรม
หลัีกสูตร

3 พ.ค. 54 การโอนเงินอุดหนุนสนามสอบ ประจำปี  ๒๕๕๔  (เรียนเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ) หนังสือ จจ.บร.19/2554
บัญชีจัดสรรเงิน
14 เม.ย. 54 นิมนต์ประชุมประจำเดือน(เรียนเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ) หนังสือ จจ.บร. 16/2554
21 ก.พ. 54 บัญชีจัดสรรเงินอุดหนุนพระปริยัติธรรมแผนก ธรรม-บาลี 2554‏

คำสั่งที่ 03/2554
1.พระปริยัติธรรมทุกชั้น
2.ธรรม-ธศ-บาลี
3.บาลี

1 ก.พ. 54 แต่งตั้งกรรมการควบคุมการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2554 คำสั่ง ที่ 01/2554
19 ม.ค. 54 นิมนต์ประชุมประจำเดือน  หนังสือ จจ.บร.02/2554
1 ม.ค. 54 ผลสอบธรรมศึกษาตรี (ประจำปี ๒๕๕๓ ภาค ๑๑ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ นครราชสีมา) ผลสอบธรรมศึกษาตรี
23 ธ.ค. 53 กองทุนวันสาร์ท53 บัญชีกองทุนวันสาร์ท
17 พ.ย. 53 ผลเลื่อนสมณศักดิฺ์์์ ภาค 11 ( นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์) ผลเลื่อนสมณศักดิ์
10 พ.ย. 53 ผลสอบนักธรรมตรี (ประจำปี ๒๕๕๓ ภาค ๑๑ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ นครราชสีมา) ผลสอบนักธรรมตรี
3 พ.ย. 53 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการควบคุมการสอบธรรมสนามหลวงสมัยที่ 2 ประจำปี 53 คำสั่ง จจ.บร.04/2553
20 ก.ย. 53 นิมนต์ประชุมประจำเดือน(เรียนเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ) หนังสือ จจ.บร.55/2553
4 ส.ค. 53 การประชุมพระสังฆาธิการตามมติมหาเถรสมาคม  ประจำปี 2553   (เรียนเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ) หนังสือ จจ.บร.33/2553
ตารางประชุม
$30 ก.ค. 53
การทำวัตร “พระราชปริยัติกวี”  เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ (เรียนเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ) หนังสือ จจ.บร.32/2553
28 ก.ค. 53
รายนามพระสังฆาธิการขอรับพระราชทานสมณศักดิ์ ประจำปี 2553 รายนามพระสังฆาธิการ
14 มิ.ย. 53
บัญชีรายชื่อพระภิกษุเข้าอบรมเป็นพระสังฆาธิการ ประจำปี 553 บัญชีรายชื่อ
3 มิ.ย. 53
การอบรมถวายความรู้แด่พระภิกษุเพื่อแต่งตั้งเป็นพระสังฆาธิการ ประจำปี ี2553

หนังสือ จจ.บร.21/2553
ตารางอบรม
หลักสูตร

21 พ.ค. 2553
กำหนดการตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยคและมอบประกาศนียบัตรประโยค 1-2 ภาค 10-11-12

กำหนดการ
บัญชีรายนาม ปธ.3

10 มี.ค. 2553
บัญชีการจัดสรรเงินอุดหนุนสนามสอบประจำปี 2553 จังหวัดบุรีรัมย์ บัญชีเงินอุดหนุน
7 มี.ค. 2553
บัญชีเงินอุดหนุนบาลี-นักธรรม ปี 2553 บัญชีเงินอุดหนุน
20 ก.พ. 2553
นิมนต์ประชุมประจำเดือน (เรียนเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ) หนังสือ จจ.บร.09/2553
2 ก.พ. 2553
รายชื่อพระสังฆาธิการที่ ศตภ. อนุญาตให้เดนทางไปต่างประเทศได้  คณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์  (อินเดีย-เนปาล) บัญชีรายชื่อ
25 ม.ค. 2553
เงินกองทุนวันสาร์ทคณะสงฆ์บุรีรัมย์ 2552 กองทุนวันสาร์ท 52
20 ม.ค. 2553
แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบบาลีประจำปี 2553 คำสั่ง จจ.บร.01/2553
23 ธ.ค. 2552
นิมนต์ประชุมประจำเดือน  หนังสือ จจ.บร.97/2552
15 พ.ย. 2552
ประกาศผลการตั้งสมณศักดิ์พระสังฆาธิการ 2552 (เฉพาะตั้ง) บุรีรัมย์ ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ ประกาศผลการตั้งสมณศักดิ์
11 พ.ย. 2552
ส่งบัญชีรายชื่อผู้ขอเข้าสอบบาลี ประจำปี 2553 (เรียนเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ) หนังสือ จจ.บร.86/2552
12 ต.ค. 2552
 นิมนต์เจริญพระพุทธมนต์ในโครงการไทยสามัคคีไทยเข้มแข็ง (เรียน รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ , เจ้าคณะอำเภอและรองเจ้าคณะอำเภอ ทุกอำเภอ) หนังสือ จจ.บร.76/2552
7 ต.ค. 2552
แต่งตั้งกรรมการควบคุมการสอบธรรมสนามหลวงสมัยที่ 2 คำสั่ง จจ.บร.ที่ 06/2552
8 ก.ย. 2552
นิมนต์ประชุม  (เรียนเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ) หนังสือ จจ.บร.65/2552
24 ก.ค. 2552
การประชุมพระสังฆาธิการตามมติมหาเถรสมาคม  ประจำปี 2552   (เรียนเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ) หนังสือ จจ.บร.41/2552
ตารางประชุม
21 ก.ค. 2552
นิมนต์ประชุมประจำเดือน (เรียนเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ)  หนังสือ จจ.บร.40/2552
20 ก.ค. 2552
รายนามสังฆาธิการขอสมณศักดิ์ ปี 2552 รายนามพระสังฆาธิการ
13ก.ค. 2552
เปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งรายชื่อผู้ขอเข้าสอบนักธรรม-ธรรมศึกษา ประจำปี 2552 (เรียนเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ) หนังสือ จจ.บร.38/2552
13ก.ค. 2552
แบบฟร์อมบัญชีนักเรียนเข้าสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

1.น.ธ.ตร
2.น.ธ.โท
3.น.ธ.เอก
4.ธ.ศ ตรี
5.ธ.ศ.โท
6.ธ.ศ.เอก

8 ก.ค. 2552
การทำวัตร “พระราชปริยัติกวี”  เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ (เรียนเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ) หนังสือ จจ.บร.37/2552
17 มิ.ย. 2552
การอบรมถวายความรู้แด่พระภิกษุเพื่อแต่งตั้งเป็นพระสังฆาธิการ 2552 (เรียนเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ)  

หนังสือ จจ.บร.31/2552
ตารางอบรม

9 พ.ค. 2552
บัญชีเงินอุดหนุนธรรม-บาลี จังหวัดบุรีรัมย์ 2552 (จัดสรรเรียบร้อยแล้ว) 1.รวมจัดสรรเงินอุดหนุน
2.เงินอุดหนุนบาลี
3. รวมเงินอุดหนุนนักธรรม-ธรรมศึกษา
29 เม.ย 2552
บัญชีรายชื่อวัดที่ได้รับเงินอุดหนุนบูรณะวัด ปี 2552 บัญชีรายชื่อวัด
29 เม.ย 2552
นิมนต์ประชุมประจำเดือน  (เรียนเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ) หนังสือ จจ.33 /2552
28 มี.ค. 2552
แจ้งบัญชีเงินอุดหนุนสำนักงานเจ้าคณะำอำเภอ จังหวัดบุรีรัมย์ 2552 บัญชีเงินอุดหนุน
27 มี.ค. 2552
การจัดเงินอุดหนุนการศึกษา ธรรม-บาลี หนังสือ พศ.002/00408
27 มี.ค. 2552
เงินอุดหนุนค่าพาหนะพระสังฆาธิการที่เป็นกรรมการสอบธรรม-บาลี 52 หนังสือ พศ.001/02148
30 ม.ค. 2552
นิมนต์ประชุมประจำเดือน (เรียนเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ)   หนังสือ จจ.บร.07
19 ม.ค. 2552
แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2552

หนังสือ จจ.บร.05
กำหนดการสอบ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

15 ม.ค. 2552
แจ้งรายรับ-จ่ายงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ

หนังสือ จจ.บร.04
บัญชีรายรับ
บัญชีรายจ่าย

12 ธ.ค. 51
แจ้งจำนวนเงินกองทุนคณะสงฆ์บุรีรัมย์(เรียนเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ)  

หนังสือ จจ.บร.123
บัญชีเงินกองทุน

12 ธ.ค. 51
การประชุมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯครั้งที่ 2 (เรียนเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอและกรรมการ) หนังสือ จจ.บร.120
วาระการประชุม
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ
21 พ.ย. 51
การปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (เรียนเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอและกรรมการ) หนังสือ จจ.บร.79
กำหนดการ
บัญชีจำนวนพระสังฆาธิการ
12 พ.ย. 51
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการควบคุมการสอบธรรมสนามหลวง(โท,เอก) (เรียนเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอและกรรมการ) คำสั่งที่ 08/2551
31ต.ค.. 51
การประชุมการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  (เรียนเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ) หนังสือ จจ.บร.ว 70
13 ต.ค.. 51
สรุปการสอบธรรมสนามหลวงชั้นตรี 51 (เรียนเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ)   หนังสือ จจ.บร.68
สติถินักเรียน น.ธ.ตรี 51
22 ก.ย. 51

การประชุมพระสังฆาธิการ ครั้งที่ 3  (เรียนเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ,รองเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ)

หนังสือ จจ.บร.62
12 ก.ย. 51
นิตยภัตพระธรรมทูตฝ่ายบริหารและการส่งรายงาน ประจำปี 2551 (เรียนพระธรรมทูตฝ่ายบริหารทุกท่าน) หนังสือ จจ.บร.52
บัญชีรายชื่อ ตัวชี้วัด
10 ก.ย. 51
อนุมัิติย้ายสนามสอบนักธรรมตรีและเิปิดสนามสอบธรรมศึกษา หนังสือ กธ. 98/2551
18 ส.ค. 51
การส่งรายงานพระธรรมทูต  ประจำปี ๒๕๕๑ (เรียนเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ)   หนังสือ จจ.บร.50
บัญชีรายชื่อ รายละเอียด ตัวชี้วัด
18 ส.ค. 51
การประชุมพระสังฆาธิการ 2551 (เรียนเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ)

หนังสือ จจ.บร.49
ตารางการประชุม

11 ก.ค. 51
นิมนต์รับป้ายปลอดเหล้า (เรียนเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ) หนังสือ จจ.บร.46
กำหนดการ
6 ก.ค.. 51
การประชุมเ้จ้าคณะอำเภอครั้งที่ 2/2551 (เรียนเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ) หนังสือ จจ. บร.41
6 มิ.ย. 51
เงินอุดหนุนสำนักงาน เจ้าคณะัจังหวัด,อำเภอ (เรียนเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ) หนังสือ จจ. บร.40
รายละเอียด
5 มิ.ย. 51
การอบรมเพื่อแต่งตั้งพระสังฆาธิการ 51 (เรียนเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ) หนังสือ จจ.บร.29
ตารางอบรม
21 พ.ค. 51
การอบรมเป็นพระธรรมทูต ประจำปี 2551 (เรียนหัวหน้าธรรมทูต จังหวัดบุรีรัมย์) หนังสือ สธ.0601/13
รายละเอียด
20 พ.ค. 51
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการอบรมประชาชนประจำจังหวัด (เรียนเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ) หนังสือ จจ.บร.28
คำสั่งแต่งตั้ง

1 พ.ค. 51

ประชุมเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดบุรีรัมย์ หนังสือ จจ.บร.26
รายชื่อสำนักปฏิบัติธรรม
4 มี.ค. 51
นิมนต์เจ้าคณะอำเภอเข้าร่วมประชุม หนังสือที่ จจ.บร. 20
28 ก.พ. 51
เรียนเลขานุการเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ หนังสือที่ วก 03/2551
รายละเอียด
21 ก.พ. 51
นิมนต์เ้จ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ ร่วมประชุม หนังสือที่ จจ.บร. 17
4 ม.ค. 51
แ่ต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการสอบบาลี 2551 หนังสือที่ จจ.บร. 15
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
    ดูหนังสือราชการปี 2550

สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ วัดกลาง (พระอารามหลวง) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
webmaster : นายสังเวียน พิลาพันธ์ 
sangwien@hotmail.com,www.sangwien.com
web_Editor : สามเณรวิรุณ  จันทร์โส webmaster_csptv@hotmail.com , www.csptv.org

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL.
PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the
license